PC014

Stock ดินสอไม้กลม/หกเหลี่ยม เลือกสีได้

Product Detail

ดินสอไม้ Stock สามารถเลือกการผลิตได้ ดังนี้
1. สีด้าม: สีไม้ / ขาว / เหลือง / แดง / ชมพู / ส้ม / น้ำตาล /
ฟ้า/ เขียว / น้ำเงิน / ดำ / ม่วง
2. สีเนื้อไม้(ด้านใน): สีไม้
3. รูปทรงด้าม: ทรงกลม / หกเหลี่ยม
4. หัว: ตัดตรง / เหลาแหลม
5. ปลาย:
5.1 ปลายตัดตรงไม่ใส่ยางลบ
5.2 ปลายใส่ยางลบ (กรณีใส่ยางลบต้องใส่ปลอกโลหะ)
- สีปลอก: เงิน / ทอง
- สียางลบ: ขาว / ดำ
6. เคลือบ: ด้าน / เงา
7. ไส้: HB
8. งานพิมพ์โลโก้:
- สกรีน 1-3สี (ขึ้นกับลาย)

ดินสอไม้ Stock สามารถเลือกการผลิตได้ ดังนี้
1. สีด้าม: สีไม้ / ขาว / เหลือง / แดง / ชมพู / ส้ม / น้ำตาล /
ฟ้า/ เขียว / น้ำเงิน / ดำ / ม่วง
2. สีเนื้อไม้(ด้านใน): สีไม้
3. รูปทรงด้าม: ทรงกลม / หกเหลี่ยม
4. หัว: ตัดตรง / เหลาแหลม
5. ปลาย:
5.1 ปลายตัดตรงไม่ใส่ยางลบ
5.2 ปลายใส่ยางลบ (กรณีใส่ยางลบต้องใส่ปลอกโลหะ)
- สีปลอก: เงิน / ทอง
- สียางลบ: ขาว / ดำ
6. เคลือบ: ด้าน / เงา
7. ไส้: HB
8. งานพิมพ์โลโก้:
- สกรีน 1-3สี (ขึ้นกับลาย)

 • 1,000 แท่ง
 • ยาวประมาณ 7 นิ้ว
 • สกรีนโลโก้หรือข้อความ1สี1ตำแหน่ง
 • ดินสอไม้สต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found