KL071

ไฟฉายโซล่าเซลล์ "SEIKO"

Special Price

Regular Price:

In Stock

Product Detail

- ไฟฉายโซล่าร์เซลล์
- ไฟฉายไม่ใช้ถ่าน
- ใช้พลังงานจาก พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ใช้มือปั่นไฟ
- หลอดไฟฉายLED

- ไฟฉายโซล่าร์เซลล์
- ไฟฉายไม่ใช้ถ่าน
- ใช้พลังงานจาก พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ใช้มือปั่นไฟ
- หลอดไฟฉายLED

 • 100 ชิ้น
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุกล่องกระดาษขาว
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK